Skip to main content

Общи условия

Дата на влизане в сила: 13 юли 2018 г.


Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия ("Условия", "Общи условия"), преди да използвате приложението и уебсайта Forget-me-not ("Услугата"), управлявани от консорциума по проект Незабравка ("нас", "ние" или "наш"). Консорциумът се състои от 5 международни организации: edEUcation Ltd. (Обединено Кралство), WBS Schulen (Германия), UDAF de la Charente (Франция), A &A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Кипър) и English Unlimited Sp.zo.o (Полша).

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от вашето приемане и съблюдаване на настоящите Условия. Настоящите Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп или използват Услугата.

С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да спазвате настоящите Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, нямате право на достъп до Услугата.

 

Заплащане

-----------------------------------------

Проектът "Незабравка" се финансира с подкрепата на програма на Европейския съюз "Еразъм+" и като такъв продуктът е безплатен за ползване и не изисква плащания.

Наличност, грешки и неточности

-----------------------------------------

Ние постоянно обновяваме нашите продукти и услуги на Услугата. Продуктите или услугите, предлагани в нашата Услуга, може да бъдат описани неточно или недостъпни и може да има забавяне при актуализирането на информацията за Услугата. Вие изрично се съгласявате, че всяка подобна оферта на продукт или услуга не представлява правно предложение, което може да привлече правни последици.

Ние не можем и не гарантираме точността или пълнотата на всяка информация, включително изображения на продукти, спецификации, наличност и услуги. Запазваме си правото да променяме или актуализираме информация и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предизвестие.

Раздел "Наличност, грешки и неточности" не засяга съществуващите законови права.

 

Потребителски профили

-----------------------------------------

Когато създавате потребителски профил при нас, вие трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на условията представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на Вашият профил в нашата Услуга.

Вие носите отговорност за защитата на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всички дейности или действия с парола, независимо дали паролата Ви е с нашата Услуга или услуга на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трети лица. Трябва да ни уведомите незабавно, след като сте разбрали за нарушение на сигурността или неоторизираното използване на вашия профил.

Нямате право да използвате като потребителско име името на друго лице или юридическо лице или което не е законно за ползване, име или търговска марка, което е предмет на каквито и да е права на друго лице или юридическо лице, различно от Вас без подходящо разрешение, или име, което е по друг начин обидно, вулгарно или нецензурно. Вие изрично се съгласявате, че ние не носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от невярно представяне, което правите в това отношение.

Моля, имайте предвид, че администраторите на сайта могат да преглеждат материали, публикувани чрез тази услуга, с цел модериране и сигурност и че администраторите на сайта си запазват правото да премахват всякакви неподходящи материали от платформата.

 

Интелектуална собственост

-----------------------------------------

Услугата и оригиналното й съдържание, функции и функционалност са и остават изключителна собственост на Консорциума Незабравка и неговите лицензодатели. Услугата е защитена от авторско право, търговска марка и други закони както на Обединеното кралство, така и от чужбина. Нашите търговски марки и търговска визия не могат да се използват във връзка с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Консорциума Незабравка.

 

Връзки с други сайтове

-----------------------------------------

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не са контролирани от Консорциума Незабравка.

Консорциумът Незабравка няма контрол над съдържанието, политиката за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Вие също така потвърждавате и се съгласявате, че Консорциумът Незабравка не носи отговорност пряко или косвено за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Силно Ви съветваме да прочетете общите условия и правилата за поверителност на всички уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

 

Закриване

-----------------------------------------

Ние можем да закрием или спрем вашия потребителски профил незабавно, без предизвестие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При закриване, правото ви да използвате Услугата незабавно ще се прекрати. Ако желаете да закриете профила си, можете просто да прекратите използването на Услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила след закриване, ще останат в сила след закриването, включително, но не само, собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

 

Обезщетение

-----------------------------------------

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и да предпазвате Консорциума Незабравка и неговите лицензополучатели и лицензодатели, техните служители, изпълнители, агенти, служители и директори, от и срещу всякакви искове, щети, задължения, загуби и разходи (включително, но не само адвокатски такси), произтичащи от a) вашето използване и достъп на Услугата , от Вас или от което и да е лице, използвало Вашия профил и парола, или б) нарушение на тези Условия.

 

Ограничаване на отговорността

-----------------------------------------

В никакъв случай Консорциума Незабравка, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали, не носят отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително, но не само, загуба на печалби, данни, използване, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) достъп до или използване на или невъзможност за достъп или използване на Услугата; (ii) всяко поведение или съдържание на трета страна в Услугата; (iii) всяко съдържание, получено от Услугата; и (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на Вашите предавания или съдържание, независимо дали на основание гаранция, договор, закононарушение (включително небрежност) или всяка друга правна теория, независимо дали сме информирани за възможността за такава щета, и дори ако е установено, че дадено решение, изложено тук, не е за неговото съществено предназначение.

 

Непоемане на отговорност

-----------------------------------------

Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Услугата се предоставя на база "КАКТО Е" и "КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ". Услугата се предоставя без гаранции от всякакъв вид, независимо дали изрични или косвени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, нарушения или изпълнение.

Консорциумът Незабравка и неговите членове, филиали и лицензодатели не гарантират, че а) Услугата ще функционира непрекъснато, сигурно или на разположение в конкретен момент или местоположение; б) грешките или дефектите ще бъдат коригирани; в) Услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на Вашите изисквания.

 

Изключения

-----------------------------------------

Без да се ограничава общото на гореизложеното и независимо от която и да е друга разпоредба на тези условия, Консорциумът Незабравка, никога няма да носи отговорност пред Вас или друго лице за каквито и да е косвени, случайни, последващи, специални, наказателни или примерни загуби или щети, произтичащи от, свързани с или свързани с използването на Услугата, тези Условия, предмет на настоящите Условия , прекратяване на тези Условия или по друг начин, включително, но не само, телесни повреди, загуба на данни, бизнес, пазари, спестявания, доходи, печалби, употреба, производство, репутация или репутация, очаквана или по друг начин, или икономическа загуба, при каквато и да е теория на отговорността (независимо дали е в договор, закононарушение, строга отговорност или друга теория или закон или капитал), независимо от небрежност или друга вина или неправомерно поведение (включително, но без ограничение, груба небрежност и основно нарушение) от Консорциума Незабравка или който и да е човек, за когото е отговорен Консорциумът, и дори ако Консорциумът е бил уведомен за възможността за такава загуба или повреда да бъдат настъпили.

 

Приложимо право

-----------------------------------------

Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс, без оглед на техните стълкновителни норми.

Ако не изпълним някое от правата или разпоредбата на тези Условия, няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от клаузите на настоящите Условия се счита за невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас относно Услугата.

 

Промени

-----------------------------------------

Запазваме си правото по свое усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е материална, ние ще се опитаме да предоставим най-малко 15 дни предизвестие преди да влязат в сила новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп до или използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези ревизии, Вие се съгласявате да се обвържете с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, трябва да спрете да използвате услугата.

 

Политика за поверителност

-----------------------------------------

Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност. Вие се съгласявате, че тя представлява част от тези условия. Преди да използвате Услугата, трябва да прочетете нашата Политика за поверителност.

 

Връзка с нас

-----------------------------------------

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас.