Skip to main content

Warunki i zasady

Data wejścia w życie: 13 lipca 2018 r.


Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Umowy ("Warunki", "Warunki") przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Forget-me-not i strony internetowej ("Usługa") obsługiwanej przez Partnestwo Projektu Forget-me-not ("nas", "my" lub "nasze"). W skład Partnerstwa wchodzi 5 organizacji międzynarodowych: edEUcation ltd. (UK), WBS Schulen (Niemcy), UDAF de la Charente (Francja), A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr) i English Unlimited Sp. z o.o. (Polska).

Dostęp i korzystanie z Usługi jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem przez Użytkownika niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie
do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Warunków, może nie uzyskać dostępu do Usługi.

Nabycie

Projekt Forget-me-not jest finansowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ i jako taki produkt jest darmowy w użyciu i nie wymaga zakupu.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy nasze produkty i usługi w Serwisie. Produkty lub usługi dostępne w Serwisie mogą być opisane niedokładnie lub niedostępne, a my możemy mieć
do czynienia z opóźnieniami w aktualizacji informacji w Serwisie. Wyraźnie zgadzają się Państwo, że taka oferta produktu lub usługi nie stanowi oferty prawnej mogącej pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji, w tym zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Sekcja "Dostępność, błędy i nieścisłości" nie narusza istniejących praw ustawowych.

Konta

Kiedy zakładają Państwo u nas konto, muszą Państwo podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym usunięciem konta Użytkownika z naszego Serwisu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła używanego w celu uzyskania dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania lub czynności podejmowane na podstawie hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest w naszym Serwisie, czy w serwisie osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Należy powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu konta.

Nie wolno używać jako nazwy użytkownika imienia i nazwiska innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest zgodnie z prawem dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega prawom innej osoby lub podmiotu niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna. Wyraźnie zgadzają się Państwo, że nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jakichkolwiek fałszywych oświadczeń, które Państwo przedstawią w tym zakresie.

Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Partnertwa Forget-me-not i jego licencjodawców. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno Wielkiej Brytanii, jak i innych krajów. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w związku z żadnym produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Partnerstwa Forget-me-not.

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Partnerstwo Forget-me-not.

Partnerstwo Forget-me-not nie ma żadnej kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Partnerstwo Forget-me-not nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych przez Państwa stron internetowych lub usług osób trzecich.

Wygaśnięcie

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić konto Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli Użytkownik naruszy Warunki.

Po rozwiązaniu umowy prawo Użytkownika do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli Użytkownik chce zamknąć swoje konto, może po prostu zaprzestać korzystaniaz Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, w tym Warunki bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, zastrzeżenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności podlegają wypowiedzeniu.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Partnerstwo Forget-me-not oraz jego licencjobiorców i licencjodawców, ich pracowników, wykonawców, agentów, urzędników i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami,  kosztami lub długiem oraz wydatkami (w tym, ale nie wyłącznie, przed opłatami adwokackimi), wynikającymi z:

a) korzystania z Usługi i dostępu do niej przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę korzystającą z jego konta i hasła, lub

b) naruszenia niniejszego Regulaminu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Partnerstwo Forget-me-not, ani jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, danych, wykorzystania, wartości firmy lub innych strat niematerialnych, wynikających z (i) dostępu lub korzystania z lub niemożności dostępu lub korzystania z Usługi przez Użytkownika; (ii) wszelkich zachowań lub treści osób trzecich w Serwisie; (iii) wszelkich treści uzyskanych z Serwisu; oraz (iv) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany transmisji lub treści Użytkownika, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej (w tym zaniedbania), bez względu na to, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości zaistnienia takiej szkody czy też nie, i nawet w sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że środki zaradcze określone w niniejszym Regulaminie zawiodły w zakresie swojego podstawowego celu.

Zastrzeżenia

Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "W STANIE, JAKIM JEST" i "W STANIE DOSTĘPNYM". Usługa jest świadczona bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

Partnerstwo Forget-me-not, jego członkowie, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpieczna lub dostępna w określonym czasie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub wady zostaną naprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z Usługi spełnią wymagania Użytkownika.

Wyłączenia

Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego i bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych warunków, Partnerstwo Forget-me-not w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, wtórne, szczególne, karne  straty lub szkody wynikające  lub związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, z niniejszymi Warunkami, przedmiotem niniejszych Warunków, wypowiedzeniem niniejszych Warunków lub w inny sposób, jak również nie ograniczając się do szkody na osobie, utraty danych, działalności gospodarczej, rynków, oszczędności, dochodów, zysków, wykorzystania, produkcji, reputacji lub wartości firmy, przewidywanych lub w inny sposób, lub strat ekonomicznych, zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności (czy to w postaci kontraktu, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub jakiejkolwiek innej teorii lub prawa lub sprawiedliwości), bez względu na jakiekolwiek zaniedbanie lub inne przewinienie lub wykroczenie (w tym, bez ograniczeń, rażące niedbalstwo i  wykroczenie) popełnione przez Partnerstwo Forget-me-not ani przez jakąkolwiek osobę, za którą Partnerstwo Forget-me-not ponosi odpowiedzialność i nawet, jeśli Partnerstwo Forget-me-not zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

Właściwe prawo

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez względu na przepisy kolizyjne w tym zakresie.

Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy nami w zakresie Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, jakie moglibyśmy zawrzeć pomiędzy nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej co najmniej 15 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszego Serwisu po wejściu w życie tych zmian, wyrażają Państwo zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzają się Państwo na nowe warunki, muszą Państwo zaprzestać korzystania z Usługi.

Polityka Prywatności

Proszę zapoznać się z naszą Polityką Prywatności. Zgadzają się Państwo, że stanowi ona część niniejszych warunków. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt
z nami.